Projekti tööpakettide tegevuste seis ja tulemuste ülevaade

11.06.2020

RITA-ränne projekt lõppeb detsembris 2020. Järgnevalt on toodud ülevaade projekti tööpakettide seisudest ja tulemustest.


TP 1 projekti juhtimine. RITA-ränne projekti koordineerimise ja juhtimisega seotud tegevused on ajakavas ja jätkuvad projekti lõpuni. 


TP 2 ränne ja tööturg. Peamine osa tegevustest on lõppenud, sest tegevused algasid kohe projekti alguses. Prooviti mõista, milline on tööealise elanikkonna rahvastikuprognoos laiemalt ning loodi lõimitud rahvastiku ja hõive prognoos. TP 2 raames on valminud järgnevad teemakokkuvõtted:

 1. „Töörännet reguleerivad rändepoliitikad“
 2. „Eesti tööjõu prognoos: sisseränne vs hõivemuutus“
 3. „Eestlased Soomes – sidemed Eestiga ja hargmaisus“
 4. „Eesti-Soome ränne“
 5. „Rändearvuti”

TP 3 rände tulu-kulu mudel. Esialgne versioon mudelist on valmis, kuid vajab veel mõningaid kohandusi. Valminud on ka teemakokkuvõte:

 1. „Pärast 2000. aastat saabunud sisserändajad Eesti tööturul“

TP 4 kultuuriline mitmekesisus. Tööpakett on seotud projekti kontseptuaalse alusega ning on andnud sisendi lõimumiskavale. Valminud on ka neli teemakokkuvõtet:

 1. Lõimumise kontseptuaalsed alused“
 2. Mitmekultuurilisuse teoreetiline raamistik“
 3. „Rände-ja lõimumiskava visioonidokument“
 4. „Mitmikidentiteedi väljakutsed Eestis“

TP 5 kogukondade lõimumine. Tööpaketi teemaga seotud kaks teemakokkuvõtet on koostamisel. Valminud on mitmed analüüsid, mis asuvad kodulehel muude dokumentide sakil.


TP 6 eesti keele õpe. Tegevused on ajakavas ja valminud on teemakokkuvõtted:

 1. „Soome lõimumispoliitika lähtekohad ja praktikad“
 2. "Täiskasvanud uussisserännanute eesti keele õppe korraldusest"
 3. „Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli eripedagoogika õppekavade analüüs”

TP 7 mitmekultuurilise kooli mudelid. Hetkel toimub mudelite ja õppevahendite testimine ja valideerimine. Valminud on teemakokkuvõtted:

 1. „Ühtne Eesti kool – visioon tuleviku Eesti koolist“
 2. „Mitmekeelse hariduse toimimist mõjutavad tegurid“
 3. „Kultuuritundlikku õpetamist toetav materjal õpetajale“